به فردوسی طوسی پاک دین                                                                                                                                           فروزنده  شد  مهر و آیین دین

حماسه سرای بزرگ جهان                                                                                                                                                     خردمند و فرزانه، تاج مهان

به یزدان شناسان همی در برست                                                                                                                                       ز    شاهنشهان  جهان برترست

     جهان شاد و خرم به اعجاز او                                                                                                                                                          به گیتی بگسترده  آواز   او

به شهنامه ما روز و شب در بریم                                                                                                                                       همی مهر و شادی به سر پروریم

کتابی پر از حکمت خسروی                                                                                                                                                  شراب سخن ،  نامه  پهلوی

      پر از مهر و شادی  و و روشنگر است                                                                                             چراغ هدایت ،در این       گوهر است

 تو شهنامه را با دل و جان بخوان                                                                                                                چنین، رسم و آیین ایران بدان

         همه سر بسر داستانهای نغز                                                                                                   فسانه کهن نامه هایی به رمز

        خردمندی و  جاه و نام و هنر                                                                                                           بیابی در این نامه شاهور

بیاموز  و بشنو     ز      آن  نکته ای                                                                                                                                                     ز هر نکته اسرار بنهفته ای

بخوان و بدان و گزین   راه پاک                                                                                                                                             بماند همی نام نیکت به خاک

ز مشی و ز مشیانه شادی و شور                                                                                                                                                         کیومرث  فرزانه را فرّ و نور

سرآمد شدن بر زمین و سپهر                                                                                                                                                                  چو طهمورث و ایرج پاک مهر

گرفتن  همی  چرخ گردون به خم                                                                                                                                         به پندار هوشنگ  به  رفتار جم

  ز   سیمرغ دانا، زبان آوری                                                                                                                                                                  فرو بستن دست دیو و  پری

دگر داستانها  تو دانی  نخست                                                                                                                                                                   ز اسرار  پنهان  تو مانی  شگفت

چو کاوه ستاره  شدن   بر سپهر                                                                                                                                                             به کردار بیژن ، پر از شور و مهر

به زندان ضحاک ، در خون شدن                                                                                                                                      به خاک اندرون زار و مجنون شدن

   به  گرز گرانمایه بیرون شدن                                                                                                                                به داد و دهش  چون فریدون شدن

دو مار  سیه را      زدن بر زمین                                                                                                                                                به نیروی ایمان و فرمان دین

به  کردار     آرش کمان را بدست                                                                                                    کشیدن به نیروی بازوی دست

به پا س وطن،  دادن جان و مال                                                                                                                 به یزدان رسیدن  ز  را ه کمال

چو  نیرم  بزرگ دلیران شدن                                                                                                                       هم آورد شیران و پیران شدن

به فرمان سام آن  یل نامدار                                                                                                                        به صاحبدلی  خرم و استوار

نگاه  من و تو به  گیتی  بود                                                                                                                                       سخنها به کردار بازی بود

به شهنامه خوانی دگر داستان                                                                                                            سخنهای  روشنگر از    باستان

سخن از   سپاهی  ز سلم و ز  تور                                                                                         سخن از تباهی ، ز بیداد و زور                                                                                      

سپاهی ز حکمت  به  غایت  به دور                                                                                پر از ظلم و  نیرنگ و بی بهره نور                                                                      

زمین پر زخون و پر از آه و درد                                                                                                      به جان دادن ایرج اندر نبرد

دگر بشنوی     حکمت  و عدل و داد                                                                                         ز   آنکس که رسم بزرگی نهاد 

ز  فرّ  و هنر از منو ش   فرید                                                                                                               که دولت  به  مهر و خرد آفرید

منوچهر فرزانه  دادگر                                                                                                                                       چو موسی  فروزنده  و   دادور

پیاده سپهبد شدن سوی خاک                                                                                                               به کردار نوذر  همه سینه چاک

سخنها  ز مهراب  داد آفرین                                                                                                      ز سیندخت   و سهراب  نیک آفرین      

سخن  از  بزرگی  و رادی و هوش             &n

/ 0 نظر / 50 بازدید