سخن آغازین

به نام خداوند جان و خرد   کزین برتر اندیشه بر نگذرد

موسسه حامیان طبیعت پاک در تاریخ نهم مردادماه هزار وسیصد هشتاد و یک تحت شماره ١۴٢٣٢ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و در تاریخ هفده شهریور همان سال به شماره ثبت١٧-٠٧-۴٢  سازمان حفاظت محیط زیست به منظور انجام فعالیت زیست محیطی در سطح ملی با مدیریت مهندس سید محمد صادق دریاباری مجوز فعالیت آن صادر شده است.اعضای هیات مدیره عبارتند از :

١-سید صدر دریاباری -کارشناس عالی علوم بانکی-مدیر کمیته امور مالی

٢-دکتر سید محمد جواد دریاباری-پزشک-مدیر کمیته سلامت

٣-سید محمد علی دریاباری-کارشناس امور بانکی-نایب رییس کمیته امور مالی

۴-سید محمد زمان دریاباری-کارشناس ارشد حقوق خصوصی -مدیر کمیته حقوقی

۵-مهندس سید محمد صادق دریاباری-کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست-مدیر عامل موسسه

دیگر اعضای فعال موسسه عبارتند از:

١-سیده زهره دریاباری-کارشناس جغرافیا-مدیر کمیته جغرافیای طبیعی

٢-سیده نرگس دریاباری-کارشناس ارشد اقتصاد و معماری-مدیر کمیته ورزشی

٣-مهندس نریمان سلیمانی-بازرس موسسه

۴-مهندس الهام نیک فرجام -مدیر کمیته بانوان

۵-دکتر مرتضی بکی حسکویی -دکترای اقتصاد  انرژی-مدیر کمیته توسعه پایدار

۶-دکتر عباس ویشته -دکترای حقوق-معاون کمیته حقوقی

٧-دکتر محمد محدث(رودبارانی)-نایب رییس کمیته سلامت

٨-دکتر نیلوفر خدادادیان -پزشک-عضو کمیته سلامت

٩-دکتر نورا سلیمانی-دندانپزشک-عضو کمیته سلامت

١٠-سر کار خانم فرزانه دریاباری-کارشناس روانشناسی-عضو کمیته ورزشی

١١-مهندس نیکو سلیمانی-کارشناس سد سازی-عضو کمیته انفورماتیک

١٢-مهندس حامد دریاباری-کارشناس صنایع-عضو کمیته  انفورماتیک

١٣-دکتر محمد رضا حاجی موسی -متخصص رایانه و علوم ارتباطات-مدیر کمیته انفورماتیک

١۴-مهندس حسین سلیمانی-راه و ساختمان-کارشناس عالی مدیر کمیته فنی و مهندسی

١۵-سیده یاسمن دریاباری-کارشناس اقتصاد-عضو کمیته مالی

١۶-سده زهره دریاباری-کارشناس روانشناسی-عضو کمیته سلامت

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 18 بازدید