مسوولیت فردی حفاظت از محیط زیست

مسوولیت فردی حفاظت از محیط زیست :

             هر انسان ،رسما مسوول حفاظت ازمحیط زیست است زیراکه او هم آفریده و هم سازنده محیط زیست است . انسان دارای حقوق فطری و بنیادین می بایست پاسدار و پاسبان محیط زیست خود باشد.زیرا که  انسان آزاد آفریده شده و آزاد زندگی کرده و آزاد چشم از زیبایی های جهان فرو می بندد. انسانها تا زمانیکه از لحاظ حقوق و حیثیت برابر نباشند ، نمی توانند با روح برادری با یکدیگر رفتار کرده و دارنده کردار وپندار و گفتار نیک شوند .انسان به عنوان تولید کننده ثروت اجتماعی ، علوم و تکنولوژی اختراع و اکتشاف و.....نقش مهمی در حفظ محیط زیست میتواند داشته باشد.بسیاری از معضلات زیست محیطی که در بیانیه ریو -دستور کار قرن 21 به آن اشاره شده است ، برخاسته از محرومیت آدمیان و تبعیض بینشان در خصوص غذا ، مسکن ،لباس ،تندرستی ،بهداشت ،جمعیت روبه رشد است و تا زمانیکه بردباری مذهبی و ملی و نژادی حکفرما نباشد ،انسان علاقه ای به محیط پیرامون خود نداشته و در پی تخریب  آن بر می آید.ایران به عنوان مهد  تمدن جهان  دارای میراث طبیعی و منابع ارزنده ای چون آب خاک هواست اصل بردباری مذهبی و نژادی بوده است تا جایئکه کوروش بزرگ فرمانروای ایران در نخستین اعلامیه حقوق بشر ایران  به هنگام فتح بابل بر آن تاکید نموده که قرنها بعد در ماده 1 اعلامیه حقو ق بشر 1948 مصوبه سازمان ملل متحد و بعدها بدان اشاره شده است و مقرر می گردد انسان از حقوق بنیادین برای داشتن آزادی , برابری و شرایط مناسب زندگی در محیط زیستی که به او اجازه زندگی با حیثیت و شرافتمندانه را بدهد را برخوردار است .او رسما مسوولیت حفاظت و بهبود محیط زیست برای نسلهای حاضر و آینده را بر عهده دارد .در این رابطه سیاست های مشوق و تداوم دهنده به آپارتاید جدایی طلبی نژادی ، تبعیض ،استعمار و دیگر اشکال ظلم وتسلط خارجی محکوم بوده و باید از بین برود. بنابراین هرانسان شخصا" نیز مسئول حفاظت از محیط زیست خود می باشد و همانگونه که وارث نسل های گذشته است باید محیط زیست سالم و پایدار برای نسل های آینده به یادگار بگذارد .

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید